بهداشت عمومیمقالات
موضوعات داغ

رضایت جنسی و سلامت روان

بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین

خلاصه مقاله
  • رضایت زناشویی، یک جنبه ی بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد.
رضایت زناشویی، یک جنبه ی بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد.
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت زناشویی با سلامت روان زوجین بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، ۲۲۰ زوج به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوج ها در دوره های سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین رضایت زناشویی و رضایت زناشویی می توانند ۵۷ درصد از واریانس سلامت روان را در دوره ی سنی ۲۰ تا ۳۰ سال پیش بینی کند.
در واقع، رضایت زناشویی می تواند ۳۸ درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی ۳۱ تا ۴۰ سال و ۴۴ درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی ۴۱ تا ۵۰ سال را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر، نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت مندی زناشویی و رضایت مندی زناشویی با سلامت روان شناختی زوجین است.
مشاهده بیشتر