ارسال سفارشات بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان رایگان است!

بهداشت عمومیمقالات
موضوعات داغ

رضایت جنسی و سلامت روان

بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین

نکات برگزیده مطلب
  • رضایت زناشویی، یک جنبه ی بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد.
رضایت زناشویی، یک جنبه ی بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد.
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت زناشویی با سلامت روان زوجین بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 220 زوج به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوج ها در دوره های سنی 20 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین رضایت زناشویی و رضایت زناشویی می توانند 57 درصد از واریانس سلامت روان را در دوره ی سنی 20 تا 30 سال پیش بینی کند.
در واقع، رضایت زناشویی می تواند 38 درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی 31 تا 40 سال و 44 درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی 41 تا 50 سال را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر، نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت مندی زناشویی و رضایت مندی زناشویی با سلامت روان شناختی زوجین است.
همچنین ببینید
بستن
enemad-logo